Fondo cabecera Concello de Rábade

Programas básicos

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO

A través deste programa facilítaselles ás persoas, e á comunidade en xeral, o coñecemento e acceso ós servizos sociais, nunha situación de axuda profesional que
garante unha resposta axeitada en situacións de necesidade.
Este programa supón a primeira canle de acceso do usuario ós servizos sociais e tamén, unha vez diagnosticada a situación, ós servizos sociais especializados se fose o caso.

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL

Neste programa enmárcanse tódolos procesos de intervención social que, co obxecto
último mellora-lo benestar e a calidade de vida das persoas ou grupos, actúa sobre factores asociados á orixe das distintas problemáticas ou necesidades sociais,
desenvolvendo actuacións concretas para evita-la súa aparición ou agravamento.

PROGRAMA DE ANIMACIÓN, PREVENCIÓN E COOPERACIÓN
SOCIAL

Neste programa enmárcanse tódalas actuacións dirixidas a unha dinamización da vida social, cultural e de ocio. Preténdese fomentar unha cultura de participación social, así como as actuacións e proxectos de prevención dirixidos a individuos, grupos ou á comunidade en xeral.

CONVIVENCIA ALTERNATIVA

Este programa recolle tódalas actuacións que se realizan dende os servizos sociais para conseguir que o individuo en situación de necesidade conte cun marco estable para o desenvolvemento da convivencia.

PROGRAMA DE AXUDA A DOMICILIO

Trátase dun servizo polivalente dirixido a tódalas persoas que se atopen en situación persoal ou familiar desfavorecida por insuficiencia de recursos familiares, económicos ou sociais e que precisen dunha intervención para consegui-la súa normalización e desenvolvemento no seu fogar e no seu medio habitual de vida.
Os servizos que se ofrecen son:

PERSOAIS OU DOMÉSTICOS:

- Alimentación.
- Limpeza da roupa.
- Limpeza doméstica.
- Xestións.
- Coidados persoais.
- As tarefas especificadas en cada caso polos Servizos Sociais de Atención Primaria.
- Na actualidade o servizo está atendido por unha auxiliar do fogar contratada a xornada completa. Nunha media anual son atendidas once familias

Este programa está normalizado por un regulamento e unha ordenanza municipal, aprobados o 14 de febreiro de 2004.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es