Fondo cabecera Concello de Rábade

Noticias

Listado provisional ayudas pequeño comercio CORREGIDO

Se publica de nuevo el listado provisional de ayudas concedidas al pequeño comercio debido a la corrección de errores detectados en la misma.

Enrelación á convocatoria das Axudas para o plan de apoio ao pequenocomercio no Concello de Rábade destinadas a paliar o impacto económico derivadoda crise sanitaria COVID-19 mediante a adquisición de material de protección,punto 10.4 das Bases reguladoras, publícase na páxina web e na sedeelectrónica municipal a efectos de notificación as seguintes listaxes, unhavez corrixidos os erros detectados na lista provisional aprobada con data04/06/2021, ao abeiro do previsto no artigo109.2 da Lei 39/2015, de 1 deoutubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:

PRIMEIRO.Listaxe das persoas solicitantes propostas comobeneficiarias por presentar a súa solicitude, reunindo a totalidade derequisitos e documentación requirida na convocatoria:

CIF

NOME/RAZÓN SOCIAL

IMPORTE CONCEDIDO

3384*****

Ángeles Díaz Pérez*

201,62€

3353*****

María del Carmen Pérez López*

407,15 €

7657*****

Paula Castro López

500,00 €

B271*****

MANFRA RÁBADE S.L.

500,00 €

B74*****

YONATAN PÉREZ SUÁREZ S.L.

500,00 €

3354*****

María Dolores Lage García*

462,88€

3385*****

José Manuel López Andeón

500,00 €

E274*****

C.H. Jose Antonio Nistal*

496,58 €

B271*****

GASE Maquinaria S.L.

165,00 €

3334*****

María Grandío Ocampo

403,99 €

B273*****

Saneamientos Antonio Díaz S.L.

500,00 €

(*)Gasto elixible corrixido ao abeiro do previsto no apartado 9.1.5 das bases daconvocatoria, que establece que non é subvencionable o IVE e outros tributosaplicables. A estas, outorgaráselles un prazo de 10 días hábiles dende estápublicación para a presentación de alegacións.

SEGUNDO.Listaxe das persoas solicitantes que non cumpren os requisitos establecidos naconvocatoria:

CIF

NOME/RAZÓN SOCIAL

MOTIVO

3360*****

Josefa Pérez Candal

Non aporta facturas gastos COVID nin xustificantes de pago

3330*****

María Jesús Villar Pardo

Non aporta xustificantes de pago facturas COVID 19

3331*****

José Manuel Carballo Díaz.

Non aporta facturas gastos COVID nin xustificantes de pago

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es