Fondo cabecera Concello de Rábade

Noticias

Ayudas COVID Hostelería concedidas - Listado definitivo

Publicación del listado definitivo de ayudas COVID para HOSTELERÍA

DECRETO DE ALCALDÍA. Rábade, a 28 de xuño de 2021.

Vistas as bases reguladoras dasaxudas para o Plan de apoio á hostalería e restauración no termo municipal deRábade, para paliar os efectos da situación de peche provocado pola COVID-19, publicadoextracto no BOP de Lugo nº 94 de 27 de abril de 2021, e de conformidade coestablecido no artigo 21.4 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións deGalicia, o que subscribe eleva a seguinte resolución de concesión.

Vista, a documentación presentadapolas persoas físicas autónomas e persoas xurídicas, así como as comunidades debens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídicalegalmente constituídas, que leven a cabo as actividades empresariais quemotivan a concesión da subvención.

Visto, o disposto na normativalegal reguladora de subvencións ( Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral deSubvencións) e o seu Regulamento- aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 dexullo, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, así como apropia Ordenanza Municipal.

Esta Alcaldía, no uso das facultades que lle confire alexislación vixente de réxime local,RESOLVE:

1º.- Proceder ao abono aos seguintes beneficiarios:

CIF

NOME/RAZÓN SOCIAL

IMPORTE CONCEDIDO

3384*****

Ángeles Díaz Pérez

1.000,00 €

3334*****

María Grandío Ocampo

1.000,00 €

3330*****

María Jesús Villar Pardo

1.000,00 €

3332*****

Julio César García Carral

1.000,00 €

7657*****

Paula Castro López

1.000,00 €

3385*****

María de la Paz García Carral

1.000,00 €

B270*****

ALMACENES LAGE S.L.

1.000,00 €

B271*****

MANFRA RÁBADE S.L.

1.000,00 €

3385*****

José Manuel López Andeón

1.000,00 €

3331*****

José Manuel Carballo Díaz

1.000,00 €

3334*****

Ana María Varela Campo

1.000,00 €

E274*****

C.H. Jose Antonio Nistal

1.000,00 €

2º.-Dar traslado da presente aos correspondentes servizos municipais para a súaefectividade.

3ºNotificar a resolución aos interesados informándolles os beneficiarios dasobrigas esixidas no punto 11 das Bases reguladores destas axudas.

4º.Ordenar a publicación da concesión das subvencións na paxina web e na sedeelectrónica do Concello [http://rabade.sedelectronica.es].

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es