Fondo cabecera Concello de Rábade

Actualidade

Listado concesión axudas ó pequeno comercio para adquisición material COVID-19

Publícase a continuación o listado de subvencións concedidas ó pequeno comercio de Rábade para a adquisición de material de protección contra o COVID-19.

DECRETO DE ALCALDÍA. Rábade, a 14 de xullo de 2021.

Vistas as bases reguladoras das axudaspara o plan de apoio ao pequeno comercio no Concello de Rábade destinadas apaliar o impacto económico derivado da crise sanitaria COVID-19 mediante a adquisiciónde material de protección, publicado extracto no BOP de Lugo nº 94 de 27 deabril de 2021, e de conformidade co establecido no artigo 21.4 da Lei 9/2007,de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, o que subscribe eleva a seguinteresolución de concesión.

Vista, a documentación presentadapolas persoas físicas autónomas e persoas xurídicas, así como as comunidades debens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídicalegalmente constituídas, que leven a cabo as actividades empresariais quemotivan a concesión da subvención.

Visto, o disposto na normativalegal reguladora de subvencións ( Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral deSubvencións) e o seu Regulamento- aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 dexullo, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, así como apropia Ordenanza Municipal.

Esta Alcaldía, no uso das facultades que lle confire alexislación vixente de réxime local,RESOLVE:

1º.- Proceder ao abono aos seguintes beneficiarios:

CIF

NOME/RAZÓN SOCIAL

IMPORTE CONCEDIDO

3384*****

Ángeles Díaz Pérez

201,62€

3353*****

María del Carmen Pérez López

407,15 €

7657*****

Paula Castro López

500,00 €

B271*****

MANFRA RÁBADE S.L.

500,00 €

B74*****

YONATAN PÉREZ SUÁREZ S.L.

500,00 €

3354*****

María Dolores Lage García

462,88€

3385*****

José Manuel López Andeón

500,00 €

E274*****

C.H. Jose Antonio Nistal

496,58 €

B271*****

GASE Maquinaria S.L.

165,00 €

3334*****

María Grandío Ocampo

403,99 €

B273*****

Saneamientos Antonio Díaz S.L.

500,00 €

2ºDenegar a axuda ás solicitudes que non compren os requisitos establecidos naconvocatoria que a continuación se relacionan:

CIF

NOME/RAZÓN SOCIAL

MOTIVO

3360*****

Josefa Pérez Candal

Non aporta facturas gastos COVID nin xustificantes de pago

3330*****

María Jesús Villar Pardo

Non aporta xustificantes de pago facturas COVID 19

3331*****

José Manuel Carballo Díaz.

Non aporta facturas gastos COVID nin xustificantes de pago

3º.-Dar traslado da presente aos correspondentes servizos municipais para a súa efectividade.

4º.-Notificar a resolución aos interesados informando aos beneficiarios das obrigasesixidas no punto 11 das Bases reguladoras destas axudas.

5º.-Ordenar a publicación da concesión das subvencións na paxina web e na sedeelectrónica do Concello [http://rabade.sedelectronica.es].

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es