Fondo cabecera Concello de Rábade

Actualidad

XV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

O 8 de xullo terá lugar unha nova edición do Certame de Pintura Rápida dende as 9:00 da mañá ata as 17:00h.

O Concurso está aberto a todas e todos os artistas maiores de 18 anos que desexen participar. As inscricións e selado das teas, serán gratuitas e realizaranse no Concello de Rábade o propio día do certame dende as 9:00h ata as 10:30h.

PINTURA 2023

XV CERTAME DE PINTURA RÁPIDA RÁBADE

8 de xullo de 2023

BASES CONCURSO

O Concello de Rábade convoca o XV Certame de Pintura Rápida ao AireLibre de acordo coas seguintes bases:

1. Concurso aberto a todas e todos os artistas maiores de18 anos que desexen participar

2. O concurso terá lugar ó sábado 8 de xullo dende as 9:00h da mañá, ata as 17 h da tarde.

3. As inscricións e selado das teas, serán gratuitas erealizaranse no Concello de Rábade o propio día do certame dende as 9:00h ataas 10:30h. Selarase, en branco ou preparadas cunha cor uniforme.

4. Tódolas etódolos participantes deberán asinar unha solicitude de incrición, deprotección de datos e unha autorización para dar o consentimento de cesión dosdereitos das fotos para publicar asmesmas nos distintos programasorganizados polo Concello.

5. Só se admitirá unha obra por autora e/ou autor, e nonpoderá asinala ata o momento no que se coñeza o ditame do xurado.

6. TEMA: ¿Estampas de Rábade¿. Cada participante poderáescoller a modalidade e estilo de pintura que desexe e levará o material quepoida necesitar e considere necesario para desenvolver o seu traballo, incluídoo cabalete.

7. As obras premiadas deberán estar asinadas pola autora ou autor.

8. As obras terán unhas dimensións mínimas de 50x50cm e máximas de 150 x 150 cm

9. A entrega das obras será posible ata as 17:00 h no CentroSociocultural.

10. Oxurado estará composto por personalidades relacionadas co mundo das artes erepresentantes municipais, e a súa decisión será inapelable.

11. Ás18:00 h outorgaranse os premios do XV Certame de Pintura Rápida no Salón de Actosdo Centro Sociocultural, que os gañadores deberán recoller persoalmente.

12. Apartir das 19:00 h quedará aberta ao público no Centro Sociocultural, aexposición dos cadros realizados por todas e todos os participantes.

13. Asobras premiadas quedarán en propiedade dos patrocinadores ( O 1º premio serápropiedade do Concello de Rábade); as obras premiadas con accesit quedarán enpropiedade do autor.

14. Dendeo 10 ao 28 de xullo, tódalas obras premiadas, e as de aqueles/as artistas que odesexen, previa taxación do autor será expostas no Concello.

15. Asobras non premiadas deberán ser retiradas antes do 10 de agosto. De non cumprireste requisito, quedarán a dispor do Concello.

16. Tódolosinscritos no concurso deberán presentar o cadro (finalizado ou non), no estadoen que se atope no Concello. Se o cadro non fora entregado, sería vetada a súapresenza para o vindeiro ano.

17. Oconcello poñerá o maior coidado na conservación das obras, pero non seresponsabiliza das perdas ou danos que puideran sufrir as obras por causasalleas ou de forza maior

18. Aorganización reservase o dereito de alterar ou decidir en calquera caso, todoaquel aspecto non previsto nestas bases.

19. Ospremios, aos que se se lle aplicará aretención que estipule o Regulamentodo Imposto sobre a Renta das PersoasFísicas vixente no momento do outorgamento do premio, faransemediante transferencia bancaria e serán os seguintes:

1º premio:

2º premio

3º premio

4º premio

1200 € e diploma

Patrocinado polo Concello

800 € e diploma

Patrocinado por Finsa

600 € e diploma

Patrocinado por Mercontrol Agroalimentaria

500 € e diploma

Patrocinado por Sariego

Tresaccesit de 100 € cada un e diploma. As obras premiadas con accésit quedarán enpropiedade do Autor.

20. Paracalquera consulta ou aclaración, póñanse en contacto coa Área de Cultura eDeporte no teléfono 982 390 062 (Ext: 2) ou no correo:asociocultural@rabade.org

21. Aparticipación neste concurso implica a aceptación total das presentes bases

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Rábade
Concello de Rábade
Rábade - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 390 062 / 982 390 952 | Fax: 982 390 411
E-mail: concello.rabade@eidolocal.es